#KNEBØYMÅL

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Dobbs gir oss fire må­ter å bru­ke den grunn­leg­gen­de øvel­sen på, av­hen­gig av din hen­sikt med treningen.

Gå ned i vekt

Du tren­ger høyt vo­lum for å for­ster­ke fett­for­bren­nings­ef­fek­ten. Ut­før 6 sett à 5 re­pe­ti­sjo­ner av kne­bøy med vekt (holdt foran krop­pen el­ler på stang) én el­ler to gan­ger i uken ved 50 til 60 pro­sent av maks­vekt. (Velg en be­last­ning som fø­les hard på tred­je re­pe­ti­sjon av hvert sett.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.