Hin­de­røvel­se

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 6 -

Smi­dig­hets­øvel­ser tes­ter ko­or­di­na­sjon og balanse i høy­ere fart, som bi­drar til å styr­ke hjer­ne–kroppfor­bin­del­sen, sier Bracko.

GJØR DET

Sett opp fire til åtte hind­re, 40 til 50 cm fra hver­and­re. Stå i den ene en­den med hind­re­ne til venst­re for deg. Løft venst­re fot over det førs­te hin­de­ret ( A), så høy­re, og land på venst­re fot ( B); re­ver­ser be­ve­gel­sen til­ba­ke til start. Gjen­ta umid­del­bart, den­ne gang med å gå over det and­re hind­ret med en gang du har pas­sert det førs­te, så til­ba­ke til start. Fort­sett det­te møns­te­ret til du har pas­sert alle hind­re­ne. Hvil i opp­til 30 se­kun­der, snu så hind­re­ne er til høy­re, og gjen­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.