Ett­beins ru­mensk mark­løft

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 6 -

Balan­se­ring på ett bein tvin­ger den de­len av hjer­nen som ut­veks­ler sig­na­ler med pro­prio­sep­to­re­ne dine til å job­be på over­tid for å vi­dere­brin­ge be­skje­der om ledd­stil­ling slik at du ikke fal­ler, sier San­ders.

GJØR DET

Stå på venst­re fot og hold en ma­nu­al i høy­re arm med hånd­fla­ten mot deg, med venst­re hånd hvi­len­de på kors­ryg­gen ( A). Senk over­krop­pen og løft høy­re bein bak deg mens du sen­ker vek­ten mot gul­vet rett un­der skul­de­ren ( B). Stram hamst­rings og sete­musk­ler for å ven­de til­ba­ke til stå­en­de. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjør åtte, og bytt så side og gjen­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.