STRAM MED MA­NUA­LER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 10 -

Full­før den­ne run­den tre gan­ger i uken: For hver øvelse gjør du så man­ge re­pe­ti­sjo­ner du kla­rer på ett mi­nutt, og går fra den ene til den nes­te uten hvi­le. Et­ter alle ti øvel­ser hvi­ler du i opp­til to mi­nut­ter. Gjen­ta run­den to gan­ger til, slik at det blir to­talt tre run­der. Velg en vekt som lar deg gjø­re øvel­se­ne kor­rekt, men som lar musk­le­ne bren­ne et­ter at mi­nut­tet er gått.

Ba­k­over­ut­fall med curl og arm­hev

Hold et par ma­nua­ler langs si­de­ne, ta et langt skritt bak­over med venst­re fot og bøy knær­ne for å sen­ke deg i et ut­fall ( A). Hold al­bu­ene tett inn­til krop­pen, ro­ter hånd­fla­te­ne mot deg og løft vek­te­ne til skul­der­høy­de ( B), ro­ter så hånd­fla­te­ne 180 gra­der og press beg­ge ar­me­ne rett over ho­det ( C). Senk ma­nua­le­ne til si­de­ne, press gjen­nom høy­re hæl og reis deg. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjen­ta på den and­re si­den og fort­sett å byt­te side.

Ned­trekk

Ta et par ma­nua­ler og stå med sam­le­de føt­ter; løft vek­te­ne over ho­det med hånd­fla­te­ne fram­over ( A). Bøy sak­te al­bu­ene ut til si­de­ne til vek­te­ne er i skul­der­høy­de. ( B). Press kjapt vek­te­ne over ho­det for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon.

A B Hold res­ten av krop­pen i ro (og kjer­nen su­per­stram) mens du kun be­ve­ger ar­me­ne.

A B C

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.