TRENINGEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Ve­laz­quez har ut­ar­bei­det føl­gen­de pro­gram eks­klu­sivt for WHS le­se­re, ved å kom­bi­ne­re fem av sine fa­vo­ritt­øvel­ser. Gjør hver øvelse i rekke­føl­ge, med lite til in­gen hvi­le imel­lom. Gjen­ta pro­gram­met opp­til tre gan­ger to­talt, og hvil 30 se­kun­der mel­lom run­de­ne. Gjør det­te to el­ler tre gan­ger i uken. For å set­te forbrenningen i høy­gir full­fø­rer du den to­del­te av­slut­nin­gen. På kun seks uker vil du kun­ne se en stram­me­re og spre­ke­re ut­ga­ve av deg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.