PLANKEGANGE MED BÅND

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Start i pushupstil­ling med et mini­bånd rundt beg­ge hånd­ledd ( A). Stram ma­gen og før beg­ge føt­te­ne ut til venst­re side, så går du med venst­re hånd fram­over så langt som mu­lig ( B). Før føt­te­ne inn igjen og plas­ser venst­re hånd un­der skul­de­ren for å ven­de til­ba­ke til start. Før føt­te­ne til høy­re og gå med høy­re hånd fram­over, og re­ver­ser be­ve­gel­sen for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; fort­sett å al­ter­ne­re i 12 re­pe­ti­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.