KALORIKNUSEREN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Full­før det­te 30-mi­nut­ters­pro­gram­met tre gan­ger i uken på da­ger som ikke føl­ger et­ter hver­and­re. Hver sek­sjon har en be­stemt hen­sikt: ut­vik­le bed­re kropps­be­ve­gel­se, byg­ge mag­re musk­ler og set­te pul­sen i høy­gir for en ka­lo­ri­knu­sen­de fi­na­le. Gå fra en del til den nes­te uten hvi­le, og følg de spe­si­fik­ke in­struk­sjo­ne­ne for hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.