Bjørne­krab­bing

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Legg hen­de­ne og føt­te­ne på gul­vet, med knær­ne bøyd og løf­tet opp fra un­der­la­get og ryg­gen rett ( A). I én be­ve­gel­se går du med venst­re hånd og høy­re fot for­over mens du stram­mer ma­gen ( B). Gjen­ta på den and­re si­den, og fort­sett å byt­te side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.