FLETT DEN INN I ALL TRE­NING

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 18 -

Tre må­ter å inn­lem­me en sving i hvil­ket som helst pro­gram på.

SOM ET HELT PRO­GRAM

Gjør 10 sving, så 10 re­pe­ti­sjo­ner av en kropps­vekts­øvel­se (f.eks. al­ter­ne­ren­de pushups og kne­bøy), og full­før så man­ge run­der du kla­rer på 15 mi­nut­ter. Gjør du det­te med lite hvi­le, vil pul­sen bli sky­høy og der­med styr­ke kon­di­sen og bren­ne vik­ti­ge ka­lo­ri­er, sier styr­kespe­sia­list To­ny Gen­tilco­re.

ISTEDEN FOR

Er­statt øvel­ser som mark­løft el­ler kne­bøy med hopp med sving. El­ler gjør det på slut­ten av opp­var­min­gen før løf­tin­gen: Svin­ge­ne ak­ti­ve­rer nerve­sys­te­met, som hjel­per til med å for­be­re­de krop­pen på tyng­re be­last­ning (som kan frem­me styr­ke og kraft), sier Gen­tilco­re.

SOM EKS­TRA TILSKUDD

Føy den­ne høy­in­ten­si­tets­av­slut­nin­gen til slut­ten av øk­ten din for å øke forbrenningen og fett­re­duk­sjons­po­ten­sia­let: Gjør 10 sving hvert mi­nutt, i 5 mi­nut­ter. En­kelt? Prøv det. Så kan vi snak­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.