KAMPTAU

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 20 -

Eks­per­ten: Ro­bert Dos Re­me­dios, ser­ti­fi­sert PT, for­fat­ter av Cardio Strength Trai­ning

Dis­se tau­ene gjør mer enn bare å styr­ke og for­me ar­me­ne, ma­gen og skuld­re­ne: Ti 15-se­kun­ders kamptau-intervaller (med 45-se­kun­ders pau­ser imel­lom) kan få opp pul­sen og svi av like man­ge ka­lo­ri­er som ti minutters lø­ping, iføl­ge en stu­die i The Jour­nal of Strength and Con­ditioning Rese­arch. «De er et kult verk­tøy for å øke forbrenningen – uten stø­te­ne i lø­ping og hop­ping», sier

Dos Re­me­dios.

GJØR DET RIK­TIG 1 Start sterkt.

Med føt­te­ne i skul­der­bred­de og knær­ne lett bøyd gri­per du tak i en­de­ne av tau­ene, med tom­me­len opp og hånd­fla­te­ne mot hver­and­re. Unn­gå et stramt grep, som spen­ner skuld­re­ne og gjør deg ras­ke­re sli­ten.

2 Lær bøl­gen.

Fra den stil­lin­gen veks­ler du raskt på å føre hver hånd opp til skul­der­høy­de, ved å lage et bølge­møns­ter med tau­et. Ar­me­ne dine er som for­len­gel­ser av tau­et; bruk hele krop­pen, spe­si­elt kjer­nen, for å lage kraft gjen­nom dem.

3 Bland det.

Prøv to­hånds-slen­gen:

Hold tau­ene med hen­de­ne sam­men, og strekk krop­pen opp­over for å løf­te beg­ge ar­me­ne over ho­det; før så tau­ene ned så hardt du kan.

GI ALT

Jobb deg opp til 30-se­kun­ders-intervaller, og hvil i 30 se­kun­der imel­lom. Husk at du får best re­sul­tat av to­tal an­stren­gel­se un­der jobbein­ter­val­let. Et al­ter­na­tiv: Hold in­ter­val­le­ne kor­te (som 10 til 15 se­kun­der), men legg til eks­tra run­der.

KJENN DET SVI

I den­ne øk­ten gjør du så man­ge re­pe­ti­sjo­ner du kla­rer av hver øvelse un­der i 20 se­kun­der, og hvi­ler i 40 se­kun­der imel­lom. Gjør opp­til 10 hele run­der.

> Kamptau (bøl­ger)

> Kne­bøy med hopp

> Kamptau (sleng)

> Fjell­klat­re­re

> Kamptau (bøl­ger)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.