HOPPE­TAU

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 20 -

Eks­per­ten: Bud­dy Lee, grunn­leg­ger av The Jump Ro­pe Insti­tute

En­kelt og li­ke­vel så ef­fek­tivt: Kun 10 minutters tau­hop­ping kan gi sam­me kardio­for­de­ler som 30 minutters lø­ping, 2 sett ten­nis el­ler 45 mi­nut­ter med rac­quet­ball, sier

Lee. Det støt­ter også opp hele din ki­ne­tis­ke kje­de (krop­pens sam­men­kob­le­de sys­tem av musk­ler, ledd og se­ner), og star­ter med føt­te­ne og ank­le­ne, for å byg­ge den funk­sjo­nel­le styr­ken du tren­ger til dag­lig­dag­se opp­ga­ver som å bære tun­ge ves­ker.

GJØR DET RIK­TIG 1 Mål deg.

Stå på midt­en av tau­et og dra opp hånd­ta­ke­ne. De bør nå til top­pen av skuld­re­ne dine. Mer avan­ser­te hop­pe­re kan vel­ge et litt kor­te­re tau (hvor hånd­ta­ke­ne rek­ker til arm­hu­le­ne).

2 Ta tak.

Knip hånd­ta­ke­ne med tom­mel og peke­fin­ger, og før hen­de­ne rundt dem med tom­le­ne opp. Hold hen­de­ne av­slap­pet og pa­ral­lel­le med un­der­la­get i mid­je­høy­de. Fra den po­si­sjo­nen la­ger du små sirk­ler med hånd­led­de­ne.

3 Land mykt.

Et­ter hvert hopp lan­der du mykt på fot­bal­le­ne; hæ­le­ne bør bare strei­fe un­der­la­get mel­lom hop­pe­ne.

4 Se fram­over.

Fo­ku­ser på en gjen­stand foran deg i øye­høy­de i ste­det for å se ned på føt­te­ne.

KJENN DET SVI

Start med ett hopp om gan­gen og bygg på der­fra. Jobb i opp­til 3 mi­nut­ter med 20-hopps-intervaller med kor­te hvile­pau­ser imel­lom. Når du kla­rer 140 hopp på rad, er du klar for uav­brutt hop­ping. Prøv den­ne in­ter­valløk­ten: No­ter deg hvor man­ge hopp du kla­rer på 30 se­kun­der; hvil i ett mi­nutt. Gjør fire sett til, og prøv å opp­nå el­ler slå re­kor­den hver gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.