Yo­ga­pro­gram

Yoga for alle - - Innhold -

Pro­gram­me­ne på de føl­gen­de si­de­ne kom­bi­ne­rer stil­lin­ge­ne som vi­ses i den­ne bo­ken. Det er pro­gram for ny­be­gyn­ne­re, vi­dere­kom­ne og avan­ser­te, pro­gram for å star­te da­gen og å av­slut­te da­gen og for en eks­tra piff om etter­mid­da­gen. Pro­gram­me­ne er satt sam­men for å sys­te­ma­tisk ut­vik­le prak­si­sen din. Gjen­ta hvert sett med po­si­sjo­ner så man­ge gan­ger du vil før du går vi­de­re til nes­te. Fort­sett i ditt eget tem­po.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.