Øvel­ser for vi­dere­kom­ne

Yoga for alle - - Innhold -

Yoga øker energi­ni­vå­et og fri­gjør krop­pen fra blok­ke­rin­ger. Øvel­se­ne hjel­per deg med å byg­ge opp smi­dig­het og styr­ke, og for­bed­rer helsen og energi­ni­vå­et. Sol­hil­se­ner, frem­over­bøy­in­ger, bak­over­bøy­in­ger, vrid­nin­ger, ba­lanse­øvel­ser og stå­en­de po­si­sjo­ner in­ne­ba­erer å job­be med musk­le­ne, skje­let­tet, nerve­sys­te­met, hor­mon­pro­duk­sjo­nen, hjer­te- og kar­stys­te­met og luft­vei­ene. Sett opp po­si­ti­ve pla­ner og mål – de på­vir­ker deg men­talt! Bygg en ba­lan­sert yo­ga­p­rak­sis og nyt fø­lel­sen av å va­ere vel­trent og frisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.