Yo­ga­ens kraft

Yoga for alle - - Introduksjon -

Den­ne bo­ken er en lett­lest in­tro­duk­sjon til klas­sisk hatha yoga, med noen enk­le medi­ta­sjons­tek­nik­ker. Det er en vei­led­ning som hjel­per deg med å kom­me i gang og in­spi­re­rer deg til å gå dy­pe­re inn i den­ne flot­te, gi­ven­de må­ten å fin­ne deg selv på.

Det vik­tigs­te med yoga er øvel­se. In­gen kan vir­ke­lig for­tel­le deg hvor­dan det er – du må selv gjø­re det for å for­stå og opp­le­ve de sto­re for­de­le­ne. Det er en mek­tig tre­nings­form som du må na­er­me deg med yd­myk­het og et åpent hjer­te. Det hand­ler om oss, hva vi er la­get av, na­tu­rens ele­men­ter og hvor­dan de sam­hand­ler med hver­and­re.

Gjen­nom yoga kan du la­ere deg å få bed­re kon­takt med fø­lel­sen i ma­gen, bak­ken un­der føt­te­ne, luf­ten du pus­ter og tan­ke­ne dine. Hver po­si­sjon har en his­to­rie og en be­tyd­ning som bin­der oss sam­men med den na­tur­li­ge ver­den.

Yoga er en ån­de­lig form for trening, og øvel­se­ne i den­ne bo­ken er star­ten på din vei mot en ef­fek­tiv, po­si­tiv livs­stil som tar vare på hvert øye­blikk. Be­gynn med å ut­vik­le din for­stå­el­se av yoga på side 12-19.

Les så vi­de­re om grunn­leg­gen­de og sen­tra­le pus­te- og av­slap­nings­øvel­ser. De­ret­ter er det på tide å gå inn i de uli­ke po­si­sjo­ne­ne. Start med øvel­ser for ny­be­gyn­ne­re, og gå vi­de­re til de mer avan­ser­te. I hatha yoga er medi­ta­sjon minst like vik­tig som øvel­se­ne – les mer om det på side 144-153, før du får fle­re de­tal­jer­te yo­ga­pro­gram­mer. Yoga er en rei­se som gjør godt for kropp og sjel, og Yoga for alle guid­er deg til star­ten på fer­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.