Bli kjent med Yoga for alle

Yoga for alle - - Introduksjon -

Om yoga (side 12-19) for­kla­rer de uli­ke as­pek­te­ne ved yoga og hvil­ke de­ler den­ne bo­ken fo­ku­se­rer på. Grunn­leg­gen­de øvel­ser (side 20-33) for­kla­rer de vik­tigs­te tek­nik­ke­ne, in­klu­dert pust og av­slap­ning (se neden­for).

Tre ka­pit­ler med po­si­sjo­ner – ny­be­gyn­ner (side 34-59), vi­dere­gå­en­de (side 60-111) og avan­sert (side 112-143) – opp­dag alt fra enk­le til vans­ke­li­ge yoga­øvel­ser. Den­ne bo­ken hjel­per deg til å nå ditt mak­si­ma­le po­ten­si­al.

Medi­ta­sjon (side 144-153) er en vik­tig del av yoga. Det­te ka­pit­te­let for­kla­rer den un­der­lig­gen­de fi­lo­so­fi­en og hvor­dan du prak­ti­se­rer den. Yo­ga­pro­gram (side 152-173) ut­vik­let for å hjel­pe deg til å opp­da­ge yoga på for­skjel­li­ge må­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.