Kom i gang

Yoga for alle - - Introduksjon -

De to førs­te ka­pit­le­ne er for­be­re­del­ser til yo­ga­pro­gram­me­ne. Du kan se­ne­re gå ti­bake for å få mest mu­lig ut av øvel­se­ne i se­ne­re ka­pit­ler.

FLE­RE BILDER

Mer in­for­ma­sjon hjel­per deg å gjø­re øvel­se­ne enda mer rik­tig og kom­for­ta­belt.

GURUGUIDE

I de gule bok­se­ne fin­ner du prak­tis­ke råd for hvor­dan du kan gjø­re hver øvel­se enda bed­re.

TRINN: TEKST OG BILDER In­struk­sjo­ne­ne er delt inn i mind­re trinn, slik at du enk­le­re la­erer tek­nik­ken for hver po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.