Yoga­øvel­ser

Yoga for alle - - Introduksjon -

Yo­ga­tek­nik­ken er for­klart i de­talj for hver po­si­sjon. Po­si­sjo­ne­ne pre­sen­te­res i kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge i hvert ka­pit­tel, og dan­ner sam­men­sat­te øvel­ser.

BRA FOR Her for­kla­res må­let med hver po­si­sjon. AND­RE PO­SI­SJO­NER Man­ge yo­ga­po­si­sjo­ner hen­ger sam­men. For å hjel­pe deg med å få mer ut av bo­ken, opp­gis side­tall for re­le­van­te øvel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.