Hatha yoga

Yoga for alle - - Introduksjon -

Hatha yoga er en del av ra­ja yoga, som be­skri­ves på side 15. Hoved­kom­po­nen­te­ne i hatha yoga er asanas og pra­nay­a­ma, el­ler po­si­sjo­ner og pust, og det er den­ne de­len av yoga som folk flest ten­ker på når de hø­rer or­det yoga. Klas­sisk hatha yoga er et ba­lan­se­rings­sys­tem, «ha» be­tyr sol, og «tha», måne. Hatha yoga, som la­ert i Hatha Yoga Pradi­pi­ka (se nes­te side), job­ber for å ba­lan­se­re so­lens og må­nens ener­gi­er, som fin­nes i oss.

Iføl­ge yo­gisk vi­ten­skap be­står men­nes­ket av tre de­ler: den fy­sis­ke krop­pen, den ast­ra­le krop­pen, som er ener­gi­en, san­se­ne og sin­net vårt, og kau­sal­krop­pen, hvor den ån­de­li­ge ut­vik­ling fin­ner sted. Pra­na er ener­gi­en som for­bin­der ast­ral kropp og fy­sisk kropp gjen­nom ka­na­ler, kjent som na­di. Sus­hum­na na­di er den vik­tigs­te. Den kan sam­men­lig­nes med rygg­mar­gen i den fy­sis­ke krop­pen. Ida na­di og pin­gala na­di star­ter ved rygg­ra­den og svin­ger seg opp og rundt sus­hum­na. Ida ba­erer på må­nens el­ler den kjø­len­de ener­gi­en, mens pin­gala er so­len el­ler var­men­de ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.