De tre gu­nas

Yoga for alle - - Introduksjon -

Ut fra et yo­gisk per­spek­tiv har alt tre egen­ska­per – el­ler gu­nas. Dis­se er satt­va (ren­het), ra­jas (ak­ti­vi­tet) og ta­mas (treg­het). De om­fat­ter alle hand­lin­ger og all ek­sis­tens.

En egen­skap vil all­tid do­mi­ne­re. For ek­sem­pel kan du spi­se, lese el­ler gå ba­sert på dis­se gu­na­se­ne, hvor satt­va er det vik­tigs­te for å ska­pe en be­ro­li­gen­de og na­eren­de livs­stil – en sunn livs­stil.

Satt­visk mat er den mest na­tur­li­ge, for ek­sem­pel frukt og grønn­sa­ker, full­korn, frø, nøt­ter og melk. Å va­ere i na­tu­ren, lese in­spi­re­ren­de ord og lyt­te til opp­løf­ten­de mu­sikk har også en po­si­tiv ef­fekt.

Så gi deg selv tid til å nyte de enk­le tin­ge­ne i li­vet. Se på sol­opp­gan­gen, nyt et eple og lag et mål­tid. Hvis alle dis­se enk­le hand­lin­ge­ne ut­fø­res med et rent hjer­te og na­er­va­er, be­ri­ker det yoga­øvel­sen både på mat­ta og uten­for den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.