Kom i gang

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

For å få mest mu­lig ut av yoga, må du først la­ere å pus­te og slap­pe av or­dent­lig. Den yo­gis­ke la­eren om å kon­trol­le­re pus­ten er kjent som pra­nay­a­ma, og ho­ved­for­må­let er kon­trol­len av pra­na – ener­gi­en som lig­ger bak hver hand­ling. Vi kan gå uten mat og vann en stund, men pust er ener­gi­en som hol­der liv i oss. Å kon­trol­le­re pus­ten er sen­tralt for alle yoga­øvel­ser, og på side 24–27 la­erer du hvor­dan du skal gjø­re det.

Pus­ten din re­flek­te­rer hu­mø­ret ditt. Den har også en di­rek­te ef­fekt på nerve­sys­te­met. Akku­rat som yoga­øvel­se­ne tre­ner og styr­ker den fy­sis­ke krop­pen, styr­ker og sty­rer pra­nay­a­ma – puste­øvel­se­ne – nerve­sys­te­met. Når pus­ten vår er i ba­lan­se, er tan­ker og fø­lel­ser i ba­lan­se – da er vi av­slap­pet, ro­li­ge og fylt med ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.