Mage­pust

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Å la­ere å pus­te dypt er det førs­te trin­net og nøk­ke­len til din yo­ga­p­rak­sis. Pust lang­somt og lang­strakt og ha fo­kus på hvor­dan du be­ve­ger ma­gen. Va­er opp­merk­som på be­ve­gel­sen i bryst­kas­sen, ned­re rygg og nyre­re­gio­nen, og hvor­dan det fø­les på bak­si­den av krop­pen som lig­ger mot gul­vet. Legg mer­ke til hvor­dan det fø­les i krop­pen når du gjør øvel­sen.

Legg deg på ryg­gen med føt­te­ne cir­ka 60 cm fra hver­and­re. Legg hen­de­ne på ma­gen og la al­bu­ene hvi­le mot gul­vet. Legg mer­ke til hvor­dan ma­gen og hen­de­ne løf­ter seg når du pus­ter gjen­nom ne­sen. Tell til fire når du pus­ter inn, pust lang­somt og ryt­misk.

Legg mer­ke til hvor­dan ma­gen syn­ker inn når du pus­ter ut, hen­de­ne flyt­ter seg ned­over og fing­re­ne kom­mer na­er­me­re hver­and­re. Tell til fire på ut­pust. Fort­sett å pus­te lang­somt og re­gel­mes­sig i 2–3 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.