Vek­sel­s­pust

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Vek­sel­vis pust gjen­nom høy­re og venst­re nese­bor (anu­lo­ma vilo­ma) gir ener­gi og en til­stand av men­tal kon­sen­tra­sjon, fo­kus og ro. Anu­lo­ma be­tyr re­gel­mes­sig, og vilo­ma be­tyr av­brutt. Det venst­re nese­bo­ret er vei­en for kjø­len­de ener­gi, og det høy­re for var­men­de ener­gi, så for­må­let med den­ne øvel­sen er å ba­lan­se­re den na­tur­li­ge pus­ten og der­med ener­gi­en i krop­pen.

Start med å tel­le til 4 på inn­pust, og 8 på ut­pust. Et­ter hvert 6 på inn­pust, 12 på ut­pust. Start med 5-6 run­der og øk til 10 run­der el­ler fle­re. Se­ne­re kan du også leg­ge inn re­ten­tion – å hol­de pus­ten. Da tel­ler du til 4 på inn­pust, 8 på ut­pust, og så hol­der du pus­ten mens du tel­ler til 16. Se­ne­re kan du øke til 6:12:24.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.