Ild­pust

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker - KAPALABHATI

Når du be­hers­ker vek­sel­s­pust med re­ten­tion kan du be­gyn­ne å øve på ild­pus­ten. For­uten alle for­de­le­ne med å pus­te dy­pe­re, gjør pumpe­øvel­se­ne i den­ne pra­nay­a­ma­en at mage­musk­le­ne styr­kes og gir en mild mas­sa­sje til de ind­re or­ga­ne­ne dine. Luf­ten skal slip­pes ut gjen­nom ne­sen i små pump, som om du blå­ser en li­ten flue ut av ne­sen. Ikke trekk pus­ten ak­tivt inn et­ter pum­pet, lun­ge­ne fyl­les auo­ma­tisk med litt luft før nes­te pump. Et­ter én om­gang, tar du to dype yo­gap­ust før du hol­der pus­ten så len­ge du kan. Fo­ku­ser ditt ind­re blikk mel­lom øyen­bry­ne­ne der det tred­je øyet – aj­na chakra – sit­ter.

La ma­gen slap­pe av og inn­pus­ten skje na­tur­lig. Pump luf­ten raskt ut gjen­nom nes­ten 20 gan­ger, om­trent ett pump i se­kun­det. Kjenn at mage­musk­le­ne trek­ker seg litt sam­men for hvert pump. Av­slutt med ak­tiv ut­pust. Gjør to lang­som­me yo­gap­ust, før du fyl­ler...

Sitt be­ha­ge­lig på gul­vet (se side 33) el­ler på en stol med føt­te­ne flatt mot gul­vet og med rak rygg. Hvil hen­de­ne med hånd­fla­te­ne vendt opp­over i chin mud­ra (se side 151). For­be­red deg med et par dype og kraf­ti­ge pust gjen­nom beg­ge nese­bo­re­ne. Trekk...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.