Av­slap­ning

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Av­slutt all­tid en yoga­økt med av­spen­ning i savasa­na (død­manns­stil­ling). Gi kropp og sinn tid og ro til å nyt­tig­gjø­re seg den ener­gi­en som po­si­sjo­ne­ne og pra­nay­a­ma har gitt deg både fy­sisk, men­talt og ån­de­lig. Av­spen­ning er også vik­tig i star­ten av yoga­øk­ten, for å fin­ne roen og fo­ku­se­re. Dyp av­slap­ning er en nøk­kel­fak­tor i yo­ga­p­rak­si­sen din, og kan i seg selv va­ere vid­un­der­lig opp­fris­ken­de og bi­dra til å hen­te deg inn, spe­si­elt på slut­ten av da­gen.

Un­der av­slap­ning i yoga er du vå­ken og be­visst hele ti­den. Det gjør at du kan kom­me i kon­takt med den krea­ti­ve kraf­ten i deg, og inn­se at ver­den du le­ver i er skapt av din be­visst­het og for­nem­mel­se. Av­spen­nin­gen er vei­en til både ditt be­viss­te og ube­viss­te sinn. For fle­re av­spen­nings­tek­nik­ker, se side 153.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.