Full­sten­dig av­slap­ning

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Slapp av i minst fem mi­nut­ter i savasa­na (død­manns­stil­lin­gen) når du er fer­dig med en yoga­økt, og al­ler helst 10-20 mi­nut­ter. Når man lig­ger stil­le, syn­ker kropps­tem­pe­ra­tu­ren, så pass på at du er varm nok. Legg gjer­ne et tep­pe over deg.

Når du skal star­te av­slap­nin­gen bør du fri­gjø­re krop­pen fra be­viss­te el­ler ube­viss­te spen­nin­ger gjen­nom å vek­sel­vis spen­ne og slap­pe av i alle kropps­de­ler. Start med bei­na. Pust inn og løft høy­re bein noen centi­me­ter fra gul­vet, spenn musk­le­ne og slapp av. Gjen­ta med venst­re bein. Spenn ba­ken og hof­te­ne. Løft dem fra gul­vet, spenn musk­le­ne og slapp av. Løft brys­tet, spenn og slapp av. Knytt ne­ve­ne, løft ar­me­ne noen centi­me­ter over gul­vet, spenn og slapp av.

Spenn alle an­sikts­musk­ler, knip sam­men an­sik­tet og slapp av. Av­slutt ved å lang­somt rul­le ho­det fra side til side og til­ba­ke til midt­en.

Når hele krop­pen fø­les be­ha­ge­lig, gjør du en av­ta­le med deg selv om å lig­ge stil­le gjen­nom hele den be­viss­te av­slap­nin­gen.

Ta deg tid til å ta inn sinns­inn­trykk fra mil­jø­et rundt deg. Kjenn krop­pens vekt og form mot gul­vet. Va­er opp­merk­som på ly­de­ne og luk­te­ne, fø­lel­se­ne av kla­er og teksti­ler mot hud­en din og luf­ten mot de bare kropps­de­le­ne. Legg mer­ke til alt det­te og slipp det fra be­visst­he­ten din.

Nå kan du ret­te opp­merk­som­he­ten mot pus­ten. Legg mer­ke til inn­pust og ut­pust og la pus­ten va­ere ro­lig til den nes­ten ikke er merk­bar.

Nes­te steg er å flyt­te be­visst­he­ten rundt i krop­pen gjen­nom å sen­de in­struk­sjo­ner til hver en­kelt kropps­del om å slap­pe av. Gjen­ta føl­gen­de in­struk­sjo­ner inni deg og fo­ku­ser på de uli­ke de­le­ne av krop­pen din sam­ti­dig. Be­gynn med føt­te­ne: «Jeg slap­per av i ta­er, føt­ter og ank­ler. Ta­er, føt­ter og ank­ler er helt av­slap­pet.» «Jeg slap­per av i bei­na, knaer­ne og lå­re­ne. Bei­na, knaer­ne og lå­re­ne er helt av­slap­pet.»

Send av­slap­nings­in­struk­sjo­ne­ne til hele krop­pen din, in­klu­dert de ind­re or­ga­ne­ne.

Av­slutt med å gi sin­net ditt be­skjed. Si inni deg at sin­net skal kob­le helt av. La sin­net slip­pe all uro og slap­pe helt av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.