Av­slap­nings­po­si­sjo­ner

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Det er ho­ved­sa­ke­lig tre av­slap­ning­po­si­sjo­ner, hver med sitt spe­si­fik­ke for­mål. Det er død­manns­stil­lin­gen (savasa­na), kro­ko­dil­len (ma­karasa­na) og bar­nets po­si­sjon (ba­lasa­na).

Bar­nets po­si­sjon (ba­lasa­na): Det­te er en mot­po­si­sjon som først og fremst bru­kes et­ter bak­over­bøy­in­ger som gress­hop­pe og in­ver­sjo­ner som hode­stå­en­de. For mer in­for­ma­sjon, se side 30.

Kro­ko­dil­len (ma­karasa­na): Det­te er en hvile­stil­ling som også bru­kes til bak­over­bøy­in­ger som sfinx og ko­bra. For mer in­for­ma­sjon, se side 82.

Død­manns­stil­lin­gen (savasa­na): Det­te er den van­ligs­te av­slap­nings­po­si­sjo­nen for­di den bru­kes på slut­ten av man­ge tre­nings­øk­ter. For mer in­for­ma­sjon, se side 31.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.