Død­manns­stil­ling

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker - Savasa­na

Død­manns­stil­lin­gen an­ses ofte for å va­ere den vans­ke­ligs­te asana­en å ut­fø­re for­di du lig­ger stil­le «som en død» og slap­per av, sam­ti­dig som du er vå­ken og be­visst. Po­si­sjo­nen ut­vik­ler sin­nets be­visst­het og gir dy­pe­re av­slap­ning (side 28-29).

Po­si­sjo­nen har en dyp ef­fekt på hele krop­pens sys­tem. Bruk den ved star­ten og slut­ten av øk­ten. Du kan også bru­ke den un­der­veis i øk­ten, spe­si­elt et­ter tun­ge øvel­ser, da den roer pus­ten, øker ener­gi­en i krop­pen, be­ro­li­ger ner­ve­ne og hjel­per mot trett­het.

Ligg på ryg­gen med føt­te­ne dine cir­ka 60 cm fra hver­and­re, ar­me­ne ut fra krop­pen og hånd­fla­te­ne vendt opp og av­slap­pet, så fing­re­ne buer seg. Tenk deg en lin­je fra top­pen av ho­det til haele­ne, og vi­su­ali­ser krop­pens sym­me­tri. La skuld­re­ne syn­ke til­ba­ke...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.