For­be­re­del­ser

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Yoga hand­lar om øvel­se. Det kre­ver tid og en­ga­sje­ment, og man må gjø­re yoga selv for å for­stå hva det in­ne­ba­erer. Det spil­ler in­gen rol­le når i li­vet du star­ter, om du er ung el­ler gam­mel, men når du først har be­stemt deg for å be­gyn­ne, så sett i gang! Yoga gjør deg ster­ke­re og my­ke­re og den for­bed­rer pus­ten din. De vir­ke­li­ge gull­kor­ne­ne fin­nes imid­ler­tid på inn­si­den, og det du får ut av yoga er mye mer enn du noen gang har kun­net fore­stil­le deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.