En bønn til so­len

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Si­den ti­de­nes mor­gen har men­nes­ke­ne dyr­ket so­len. Ri­tua­ler ret­tet mot so­lens ener­gi og dens liv­gi­ven­de kraft har ek­sis­tert i tu­sen­vis av år. So­len er sym­bol for mye som er knyt­tet til helse og liv.

Surya var sol­gu­dens navn i old­ti­dens In­dia, og sol­hil­sen er an­be­falt i de tid­li­ge skrif­ter som en del av de dag­li­ge, ån­de­li­ge ri­tua­le­ne. Gre­ker­ne byg­get temp­ler til aere for so­len og til­ba sol­gu­den Apol­lo. Å gjø­re sol­hil­sen set­ter oss i for­bin­del­se med gam­le solt­ra­di­sjo­ner og med vår egen av­hen­gig­het av ild­ku­len som dag­lig sti­ger opp på him­me­len.

Surya Na­mas­kar er en av de mest bruk­te yoga­øvel­se­ne. Den kom­bi­ne­rer asa­na og pra­nay­a­ma, og med rik­tig inn­stil­ling når den ut­fø­res, kan man opp­nå en enorm kon­sen­tra­sjon og ta øvel­sen vi­de­re til be­ve­ge­lig medi­ta­sjon. Sol­hil­sen byr også på man­ge for­de­ler for de uli­ke as­pek­te­ne av jeg-et.

Fy­sisk lø­ser øvel­sen opp stiv­het i krop­pen, øker flek­si­bi­li­te­ten og tre­ner opp bein- og arm­musk­ler.

Øvel­sen opp­mun­t­rer til dyp pust. Den vir­ker opp­kvik­ken­de, men gir sam­ti­dig ro i sin­net for­di du kon­sen­tre­rer deg om pus­ten og krop­pens ryt­mis­ke, sys­te­ma­tis­ke be­ve­gel­se.

Når øvel­sen gjø­res med en hen­gi­ven inn­stil­ling, ren­ser den hjer­tet og sin­net. Tra­di­sjo­nelt bru­kes man­tra­er for å fei­re so­lens gud­dom­me­lig­het, men men­tal hold­ning, fo­kus og kon­sen­tra­sjon er det vik­tigs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.