Va­ria­sjo­ner av frem­over­bøy 2

BRA FOR: Fek­si­bi­li­tet i lår, hof­ter og rygg­rad

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Sit­ten­de frem­over­bøy har en av­slap­pen­de ef­fekt på sin­net og lind­rer spen­nin­gen i ryg­gen et­ter å ha sit­tet el­ler stått i lang tid. For å få mer ut av frem­over­bøy­ene kan du leg­ge mer vekt på ut­pus­ten – den er et vik­tig hjelpe­mid­del til å løse opp men­ta­le og fy­sis­ke spen­nin­ger. Side­bøy med vri tøy­er også mid­jen og åp­ner bryst­kas­sen. Man vrir brys­tet mens man bøy­er til si­den. Det­te fri­gjør un­der­krop­pen og åp­ner hof­te­ne. Beg­ge øvel­se­ne er sva­ert ef­fek­ti­ve for å få nerve­sys­te­met til å slap­pe av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.