Ram­pe

BRA FOR: Syr­ker ar­mer og hånd­ledd

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - PURVOTTANASANA

Ram­pen gjø­res som mot­po­si­sjon til frem­over­bøy. Pur­va be­tyr øst el­ler frem­si­den av krop­pen, så et­ter frem­over­bøy­ene som strek­ker pa­schima­en (krop­pens bak­side), vir­ker ram­pen ba­lan­se­ren­de og åp­ner krop­pens for­si­de. Hvis det er vans­ke­lig å løf­te hof­te­ne med ut­strak­te bein, kan du star­te med bord­po­si­sjo­nen på nes­te side.

1 Sitt med bei­na sam­let og ut­strakt foran deg, legg hen­de­ne på gul­vet bak deg. Fing­re­ne skal peke mot en­den av mat­ta og hen­de­ne skal va­ere en skul­der­bred­de fra hver­and­re og 30 cm ut fra krop­pen. Press hen­de­ne ned mens du be­ve­ger brys­tet frem­over.

2 Pust inn og løft hof­te­ne, press brys­tet opp og bøy ho­det bak­over. Slapp av i nak­ken. Press føt­te­ne mot gul­vet og hold bei­na rett. Hold po­si­sjo­nen gjen­nom 8 pust og senk krop­pen på ut­pust. Når du fø­ler deg sta­bil og trygg i po­si­sjo­nen, kan du prø­ve å...

3 Start fra trinn 2. Pust inn og løft bei­net. Senk det mens du pus­ter ut og gjen­ta med det and­re bei­net. Gjør opp­til 3 gan­ger på hver side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.