Kro­ko­dil­len

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - MA­KARASA­NA

Ma­ka­ra be­tyr kro­ko­dil­le, og akku­rat som en kro­ko­dil­le hvi­ler du og lig­ger helt stil­le, men er sam­ti­dig fullt be­visst og klar. Den­ne stil­lin­gen er den per­fek­te hvile­po­si­sjo­nen mel­lom bak­over­bøy­in­ger som ut­fø­res på ma­gen, som ko­bra, gress­hop­pe og buen. Legg mer­ke til hvil­ke ef­fek­ter po­si­sjo­nen du nett­opp gjor­de har på kropp og sinn mens du for­be­re­der deg men­talt for nes­te asa­na.

Beslek­te­de po­si­sjo­ner Sfinxen (s 83)

Ko­bra (s 84-85)

86-89) Gress­hop­pe (s

Buen (s 90-91) 1

Ligg på ma­gen, la storetaer­ne røre ved hver­and­re og haele­ne fal­le til si­den. Lag en pute med hen­de­ne, legg den ene hån­den oppå den and­re og la kin­net hvi­le på hen­de­ne. Pass på at al­bu­ene sen­kes og at du slap­per av i skuld­re­ne. La pus­ten va­ere na­tur­lig og ryt­misk. Hvil i opp­til 8 pust i kro­ko­dille­po­si­sjon mel­lom hver bak­over­bøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.