Ko­bra

BRA FOR: Styr­ker nak­ke og rygg

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - BHU­JAN­GASA­NA

Bhu­jan­ga er en slan­ge el­ler en ko­bra. I den­ne asana­en lik­ner krop­pen en ko­bra med ho­det løf­tet og klar til hugg. Ko­bra­en ska­per en bølge­be­ve­gel­se bak­over i rygg­ra­den og bed­rer sir­ku­la­sjo­nen i ner­ve­ne, noe som har be­tyd­ning for både kropp og sinn. Bi­ny­re­ne sti­mu­le­res også og bi­drar til å re­gu­le­re adre­na­lin­pro­duk­sjo­nen.

øvel­ser Beslek­te­de

130) Kongeko­bra (s 4

Et­ter hvert som du blir ster­ke­re og mer flek­si­bel i rygg­ra­den, kan du løf­te brys­tet høy­ere opp fra gul­vet. Pust inn når du løf­ter brys­tet opp og bak, press hen­de­ne ned. Hold hof­te­ne i gul­vet.

3 Start som i trinn 1, pust inn mens du løf­ter ho­det og brys­tet, men den­ne gan­gen hol­der du hen­de­ne på gul­vet og strek­ker ryg­gen frem­over som en for­be­re­del­se til å bøye deg til­ba­ke. Press al­bu­ene inn mot krop­pen.

1 Ligg på ma­gen med hen­de­ne på gul­vet. Fin­ger­tup­pe­ne skal va­ere på lin­je med skuld­re­ne. Hvil pan­nen mot mat­ta og sam­le bei­na. Trekk skul­der­bla­de­ne sam­men og ned­over ryg­gen.

2 Pust inn, løft hode og bryst og la hen­de­ne fly­te rett over gul­vet. Prøv å ska­pe en fø­lel­se av å løf­te over­krop­pen fra nav­len mens du pres­ser hale­bei­net mot haele­ne. Hold stil­lin­gen i 3-4 dype pust, og senk krop­pen på ut­pust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.