Ly­net

BRA FOR: Tøy­er led­de­ne i ank­ler og kna­er

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - VAJRASANA

Ly­net til­hø­rer en grup­pe po­si­sjo­ner i vaj­ra-fa­mi­li­en. Det­te er øvel­ser som jor­der og som har god ef­fekt på for­døy­el­ses- og for­plant­nings­sys­te­me­ne. Ly­net sti­mu­le­rer blod­sir­ku­la­sjo­nen i bei­na og den er spe­si­elt ef­fek­tiv mot treg for­døy­el­se og kan der­for gjø­res et­ter et mål­tid.

Hold el­ler gjen­ta hver po­si­sjon

som be­skre­vet 4

Fold hen­de­ne på ryg­gen. Pust inn og løft hen­de­ne. Hold ryg­gen rett.

1 Sitt på knaer­ne med bei­na sam­let. Storetaer­ne skal be­rø­re hver­and­re og haele­ne peke ut­over. La ba­ken syn­ke ned mel­lom haele­ne og legg hen­de­ne på lå­re­ne dine. Hold ho­det løf­tet og ha­ken pa­ral­lelt med gul­vet. Fo­ku­ser på pus­ten din i opp­til 5 mi­nut­ter.

3 Pust inn, løft ar­me­ne over ho­det og press hånd­fla­te­ne opp­over. Dra inn­si­den av al­bu­ene mot hver­and­re. Pust 6 gan­ger mens du hol­der stil­lin­gen. Senk ar­me­ne på ut­pust og bytt plass på hen­de­ne slik at den and­re hån­dens peke­fin­ger en­der på top­pen....

2 Fold hen­de­ne foran deg. På ut­pust strek­ker du ar­me­ne ut og vrir hånd­fla­te­ne bort fra krop­pen. Fo­ku­ser på å pus­te ned i brys­tet og over­krop­pen og strekk skul­der­bla­de­ne ut­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.