Halv ryg­g­rads­vri

BRA FOR: Flek­si­bi­li­tet i rygg­ra­den

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - ARD­HA MATSYENDRASANA

Den­ne øvel­sen gir en side­veis be­ve­gel­se av rygg­ra­den, og bi­drar til å styr­ke og tøye le­ver og ny­rer. Den har god ef­fekt på for­døy­el­ses­sys­te­met og mas­se­rer tykk­tar­men, sam­ti­dig som du tre­ner musk­ler og blir mer flek­si­bel i ryg­gen. Gjør først øvel­sen med ett bein ut­strakt, og si­den, når rygg­ra­den blir mer flek­si­bel og kan vris enda len­ger, kan du gjø­re den med beg­ge bei­na bøyd.

Gjør alle øvel­ser som be­skre­vet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.