Vri på huk

BRA FOR: Styr­ker ank­le­ne

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne kne­bøy­en og vrid­nin­gen øker sir­ku­la­sjo­nen i bei­na og flek­si­bi­li­te­ten i ank­ler, kna­er og hof­ter, samt jor­der krop­pen. Øvel­sen er en god for­be­re­del­se for po­si­sjo­ne­ne på side 108-109.

Hold stil­lin­gen i 5 pust 2 På ut­pust strek­ker du ar­me­ne dine bredt ut og pres­ser over­ar­mens bak­side mot inn­si­den av bei­net. Se opp mot den løf­te­de ar­men. Pust 5 gan­ger. Gå til­ba­ke til trinn 1 og gjen­ta på den and­re si­den el­ler fort­sett til trinn 3.

Beslek­tet po­si­sjon Krå­ka (s 102–103) 1 Sitt på huk med føt­te­ne pe­ken­de lett ut til si­den, og legg hen­de­ne sam­men som i bønn. Press al­bu­ene for­sik­tig mot inn­si­den av knaer­ne, sam­ti­dig som hof­te­ne syn­ker mot gul­vet. Hold ho­det løf­tet. Hold po­si­sjo­nen i...

3 Pust ut mens du vik­ler høy­re arm rundt høy­re lår og fø­rer venst­re arm bak ryg­gen. Sam­le hen­de­ne i et godt grep på bak­si­den (se til høy­re), vri brys­tet opp­over og se opp. Pust 5 gan­ger og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.