Sol­hil­sen II

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Når du er kom­for­ta­bel med Sol­hil­sen I, kan du be­gyn­ne å inn­lem­me and­re øvel­ser i se­kven­sen. Det fin­nes fle­re va­ri­an­ter av Sol­hil­se­ner, og den­ne mer ut­ford­ren­de kom­mer fra Iy­en­gar-sko­len in­nen yoga. Den styr­ker ar­me­ne, bei­na, kjer­nen og ryg­gen. Hvis Lav planke­po­si­sjo­nen er ny for deg, vil du kan­skje er­stat­te den med Høy plan­ke mens du byg­ger opp styr­ken. l Den­ne Sol­hil­se­nen prak­ti­se­res ge­ne­relt gans­ke raskt, ved å føl­ge puste­møns­te­ret un­der, men lytt all­tid til krop­pen din og følg det den tren­ger i dag. Hvis du for ek­sem­pel har lite ener­gi, fore­trek­ker du kan­skje å gå mel­lom posisjonene i ste­det for å hop­pe, men når du hop­per, prøv å lan­de så lett som mu­lig på føt­te­ne. Med ti­den og med re­gel­mes­sig prak­sis vil du byg­ge opp til­strek­ke­lig styr­ke til å sak­te «fly­te» i ste­det for å hop­pe mel­lom posisjonene. Det­te er et vak­kert ut­trykk for hold­ning og kon­troll i øk­ten. Bruk av Ujjayi-pust (s. 35) vil bi­dra til å gi deg styr­ken og ener­gi­en du tren­ger.

9 10 8 11 7 1 START 6 2 5 3 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.