Fjell­po­si­sjo­nen

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l av­stand Plas­ser med føt­te­ne in­ner­si­de­ne i skul­der­bred­des pa­ral­lel­le. Balan­ser vek­ten jevnt over hver fot, spre tær­ne og press fot­så­le­ne med jevnt trykk ned i mat­ten. Løft fot­bu­ene ved å trek­ke ank­le­ne bort fra hver­and­re.

l Sørg for at knær­ne er rett over ank­le­ne og bek­ke­net over knær­ne. Slapp av i ba­ken og la hale­bei­net og sitte­knu­te­ne slip­pe ned mot gul­vet. Pust dypt og jevnt.

l Trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og slipp skuld­re­ne ned mot ryg­gen. La ar­me­ne hen­ge løst ved si­de­ne, og strekk dem så for­sik­tig gjen­nom til fin­ger­tup­pe­ne. Slipp og for­leng nak­ken.

l Når du pus­ter inn, press ned gjen­nom føt­te­ne og føl det til­sva­ren­de løf­tet i rygg­ra­den idet du for­len­ger gjen­nom top­pen av ho­det og opp­rett­hol­der leng­den i over­krop­pen når du pus­ter ut. La pus­ten være ro­lig, føl leng­den og lett­he­ten i hver inn­pust, og en fø­lel­se av jor­ding og sta­bi­li­tet i ut­pus­ten. Hvil i stil­lin­gen i opp­til 20 til 30 se­kun­der.

ALTERNATIV Ut­strakt fjell­po­si­sjon

Fra Fjell­po­si­sjo­nen (over), pust inn og skyv ned gjen­nom føt­te­ne mens du løf­ter mid­jen ut av hof­te­ne for å for­len­ge rygg­ra­den. Sam­ti­dig snur du hånd­fla­te­ne ut­over og strek­ker ar­me­ne i en stor sir­kel ut til si­de­ne av krop­pen og over ho­det slik at de pe­ker mot ta­ket. Press ned gjen­nom føt­te­ne mens du strek­ker deg gjen­nom fin­ger­tup­pe­ne, dra nav­len inn mot rygg­ra­den og skul­der­bla­de­ne ned og bak. Hold blik­ket mykt.

Iy­en­gar sier …

Å ut­fø­re den­ne po­si­sjo­nen fram­kal­ler en fø­lel­se av fast­het, styr­ke, ro og sta­bi­li­tet.

For­de­ler:Jor­der og be­ro­li­ger l For­bed­rer hold­nin­gen lFor­bed­rer jus­te­rin­gen av l krop­pens ana­to­mis­ke lin­jerMot­vir­ker ald­rings­ska­der på l rygg­søy­le, bein og føt­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.