Sit­ten­de ryggvri

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Fra Sta­ven (s. 43), plas­ser høy­re fot uten­for venst­re kne, med tær­ne fram­over og høy­re kne pe­ken­de mot ta­ket. Bøy venst­re kne og la venst­re fot gli til ut­si­den av høy­re hof­te. Skyv ned gjen­nom sitte­knu­te­ne. Hvis den ene sitte­knu­ten kom­mer opp fra gul­vet, el­ler ryg­gen din krum­mes, plas­ser et sam­men­bret­tet tep­pe el­ler en blokk un­der den løf­te­de rumpe­bal­len.

l Før venst­re arm rundt høy­re kne og hvil høy­re fin­ger­tup­per på gul­vet bak deg (se bil­de). Hvis det ikke er ube­ha­ge­lig, pust inn for å løf­te venst­re hånd, og på en ut­pust, før al­bu­en uten­for venst­re kne, med un­der­ar­men ver­ti­kal og hånd­fla­ten mot høy­re. Hold rygg­ra­den ver­ti­kal og trekk skul­der­bla­de­ne ned og bak­over.

l Pust inn idet du pres­ser ned gjen­nom fing­re­ne og sitte­knu­te­ne for å for­len­ge rygg­ra­den. Vri deg de­ret­ter til høy­re mens du pus­ter ut. Be­veg deg litt dy­pe­re inn i strek­ken for hvert ånde­drag, for­leng rygg­ra­den på inn­pust, og slipp deg litt dy­pe­re inn i ro­ta­sjo­nen på ut­pust.

l Snu ho­det for å se over høy­re skul­der, pust jevnt fra ma­gen i fem ånde­drag til.

l Pust inn for å be­ve­ge deg til­ba­ke til sen­ter, og hold før du gjen­tar på den and­re si­den.

Iy­en­gar sier …

I ro­ta­sjo­ner blir rygg­ra­den my­ke­re. Det­te for­bed­rer blod­sir­ku­la­sjo­nen til spi­nal­ner­ve­ne og gir mer ener­gi.

For­de­ler: l Lø­ser opp spen­nin­ger i ryg­gen l Styr­ker spi­nal­ner­ve­ne l Åp­ner brys­tet l Lind­rer sti­ve hof­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.