Ut­vi­det bar­nets po­si­sjon

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt på mat­ten og kryss bei­na ved skinne­leg­ge­ne, slik at leg­ge­ne er pa­ral­lel­le med for­si­den av mat­ten. Bruk hen­de­ne til å dra en rumpe­ball og så den and­re bort fra midt­en slik at du pres­ser deg ned i un­der­la­get gjen­nom sitte­knu­te­ne.

l Fleks føt­te­ne for å sta­bi­li­se­re og be­skyt­te knær­ne, legg hen­de­ne (el­ler fin­ger­tup­pe­ne) på hver side av hof­te­ne, og skyv ned mens du trek­ker inn nav­len og for­len­ger opp gjen­nom bek­ke­net.

l Åpne brys­tet, dra skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke og løft gjen­nom kro­nen. For­leng nak­ken og lukk øyne­ne, el­ler se noen centi­me­ter framfor deg på gul­vet.

l Hvil hen­de­ne på lå­re­ne med hånd­fla­te­ne opp­over, og la vek­ten syn­ke ned i gul­vet for hver ut­pust. La sin­net bli ro­lig.

l Pust jevnt og ro­lig ned i ma­gen så len­ge det er be­ha­ge­lig, og åpne øyne­ne.

ALTERNATIV En­kel vri

Fra en­kel sittestilling: Legg venst­re hånd på gul­vet bak venst­re rumpe­ball med fing­re­ne pe­ken­de bak­over, og hvil høy­re hånd­fla­te på venst­re kne. Pust inn idet du sky­ver ned gjen­nom sitte­knu­te­ne for å løf­te rygg­ra­den ut av bek­ke­net. På en ut­pust, ro­ter sak­te rygg­ra­den mot venst­re, be­veg deg i en spi­ral fra li­vet mot over­krop­pen. Pust inn, for­leng gjen­nom kro­nen, pust ut og vri yt­ter­li­ge­re. Trekk nyre­om­rå­det for­over og ma­gen mot nav­len. Pust inn en sis­te gang, pust ut, slipp deg yt­ter­li­ge­re inn i vri­en, snu ho­det for å se over venst­re skul­der hvis det ikke er ube­ha­ge­lig for nak­ken. Pust inn til­ba­ke til sen­ter og gjenta på den and­re si­den.

For­de­ler:l Jor­ding og sen­tre­ringl Be­ro­li­ger nerve­sys­te­metl Roer ned sin­net

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.