Plan­ke

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Start på alle fi­re med hen­de­ne i skul­der­bred­des av­stand, rett un­der skuld­re­ne. Spre fing­re­ne, skyv ned gjen­nom ro­ten av tom­le­ne og peke­fing­re­ne og rett ut al­bu­ene uten å låse dem.

l Før føt­te­ne til­ba­ke og hvil på

fot­bal­le­ne. Rett ut bei­na for å ska­pe en dia­go­nal lin­je fra hæ­le­ne til kro­nen. Trekk ha­ken inn for å opp­rett­hol­de leng­den i nak­ken.

l Trekk inn nav­len og spre skul­der­bla­de­ne fra hver­and­re.

l Pust jevnt i fem til ti ånde­drag, og senk for­sik­tig ned på en ut­pust.

ALTERNATIV Side­plan­ke

Fra Planke­po­si­sjon, press høy­re hånd ned i gul­vet og rull over på ut­si­den av høy­re fot. Po­si­sjo­ner krop­pen så venst­re fot er oppå høy­re, og venst­re kne, hof­te og skul­der over høy­re. Trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og rett opp venst­re side av krop­pen så den ikke fal­ler sam­men, idet du pus­ter inn og løf­ter venst­re arm mot ta­ket. Hvis du må, bøy øvers­te kne og fot bak kne­et på det stra­ke bei­net.

Tips

Strekk hæ­le­ne bak­over på mat­ten og for­leng til kro­nen. Ny­be­gyn­ne­re kan star­te på knær­ne og over­si­den av tær­ne og byg­ge opp styr­ken grad­vis.

For­de­ler: l Byg­ger ut­hol­den­het og kon­sen­tra­sjon l Styr­ker kjerne­mus­ku­la­tu­ren l Styr­ker ba­ken l Styr­ker over­krop­pen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.