Hode­stå­en­de

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Begynn på alle fi­re og senk un­der­ar­me­ne til gul­vet, med al­bu­ene i skul­der­bred­des av­stand. Fold hen­de­ne, plas­ser hånd­fla­te­ne rundt bak­ho­det og hvil dem på si­den av lille­fing­re­ne.

l Len deg for­over og hvil top­pen av ho­det på gul­vet mel­lom hen­de­ne. Hold nak­ken lang og skuld­re­ne borte fra øre­ne. Rett ut bei­na, løft ba­ken og hvil på tup­pen av tær­ne. Gå lang­somt fram­over så langt du kan mens du hol­der bei­na stra­ke.

l Når hof­te­ne er over skuld­re­ne, kob­le inn kjerne­musk­le­ne, bøy knær­ne og løft dem mot brys­tet så du er i en om­vendt hofte­bøy­po­si­sjon, med over­krop­pen lodd­rett, knær­ne pe­ken­de ned og tær­ne pe­ken­de mot ta­ket. Fort­sett å bru­ke kjer­nen mens du sak­te strek­ker bei­na opp­over med ank­le­ne flek­set.

l Fort­sett å pres­se un­der­ar­me­ne og hånd­led­de­ne ned i mat­ten, og løft så kraf­tig gjen­nom inn- og ut­si­den av bei­na. Pust jevnt.

l Bli i stil­lin­gen i 10 til 20 ånde­drag, og øk grad­vis ti­den til 10 mi­nut­ter.

l For å kom­me ned: På en ut­pust, kom sak­te og kon­trol­lert ut av po­si­sjo­nen på sam­me måte du kom inn i den – senk deg i en om­vendt hofte­bøy, og gå med føt­te­ne bort fra ho­det. Hvil et øye­blikk i Av­slap­nings­stil­ling (s. 47).

Siva­nan­da-ge­vinst

Kon­gen av asana­er vir­ker av­slap­pen­de og li­ver opp he­le krop­pen.

For­de­ler: l Be­ro­li­ger sin­net l Øker kon­sen­tra­sjo­nen l For­bed­rer sir­ku­la­sjo­nenl Styr­ker skuld­re, ar­mer og kjer­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.