Sit­ten­de for­over­bøy

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l sam­le­de tær­ne gjen­nom Sitt pe­ken­de med føt­ter, fot­bal­le­ne, ut­strak­te ank­le­ne mot ta­ket. spre bein flek­set tær­ne foran Strekk og og deg, deg strekk gjen­nom fot­bu­ene og ro­ten trekk av ut­si­de­ne stor- og lille­tær­ne. av føt­te­ne Løft litt mot krop­pen. Hvis du har stram­me hamst­rings, sitt på et sam­men­bret­tet tep­pe, bøy knær­ne el­ler bruk en stropp rundt fot­bal­le­ne. Hvis ryg­gen din run­der seg, kan det hjel­pe å sit­te på en pute.

l Pust inn og før ar­me­ne over ho­det. Pust ut idet du slip­per skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke og trek­ker ar­me­ne inn i skul­der­led­de­ne.

l På nes­te inn­pust, skyv ned gjen­nom sitte­knu­te­ne for å strek­ke rygg­ra­den ut av bek­ke­net. Idet du pus­ter ut, bøy deg litt for­over fra hof­te­ne. Hold ryg­gen flat.

Hold, og pust inn igjen idet du for­len­ger rygg­ra­den og bøy­er deg yt­ter­li­ge­re for­over.

l Fort­sett å be­ve­ge deg, ånde­drag for ånde­drag, for­leng ryg­gen idet du strek­ker over­krop­pen opp og for­over for å bøye deg over lå­re­ne. Etter som du kom­mer la­ve­re, slipp rygg­ra­den og før hen­de­ne en­ten til leg­ge­ne, ut­si­den av føt­te­ne el­ler grip rundt føt­te­ne.

l La hal­sen ha god plass ved å dra skuld­re­ne bort fra øre­ne, og hold nak­ken lang ved å strek­ke deg gjen­nom kro­nen og dra ha­ken mot brys­tet.

l Pust jevnt og dypt i po­si­sjo­nen, føl styr­ken i bei­na og strek­ken i ryg­gen mens rygg­ra­den for­sik­tig sti­ger og fal­ler ved hver inn- og ut­pust. l Når du fø­ler deg klar, ta en dyp inn­pust og strekk deg opp med top­pen av ho­det idet du ven­der til­ba­ke til sit­ten­de. Hvil et øye­blikk med luk­ke­de øyne idet du lar krop­pen re­gist­re­re ef­fek­ten av po­si­sjo­nen.

Siva­nan­da- ge­vinst

Åp­ner og strek­ker he­le bak­si­den av krop­pen.

For­de­ler: l Lar hjer­nen hvi­lel Let­ter stress og angstl Re­du­se­rer ut­mat­tet­het l Lind­rer søvn­løs­het

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.