Bu­en

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l på Ligg gul­vet, på ar­me­ne ma­gen med langs pan­nen si­de­ne, hvi­len­de stra­ke bein og føt­te­ne hvi­len­de på over­si­den av tær­ne. Når du fø­ler deg klar, ro­ter skuld­re­ne ned og bak, bøy knær­ne og strekk deg bak­over for å ta tak i ut­si­den av hver an­kel med hen­de­ne.

l På en inn­pust, trekk inn nav­len og skyv bek­ken­bei­net ned i mat­ten idet du løf­ter brys­tet opp fra den. Idet du pus­ter ut, hold ar­me­ne stra­ke, løft føt­te­ne opp­over og inn i hen­de­ne.

l brys­tet Ro­ter yt­ter­li­ge­re, over­ar­me­ne og ut­over fort­sett for å dra å åpne skuld­re­ne ned og til­ba­ke for å ska­pe plass rundt øre­ne. Opp­rett­hold en jevn kur­ve gjen­nom leng­den av rygg­ra­den. Ta et par ånde­drag her, og på en inn­pust, løft brys­tet litt høy­ere, hold på ut­pus­ten. Gjenta én el­ler to gan­ger til.

l Pust jevnt og dypt i po­si­sjo­nen i ti se­kun­der mens du ser for­over. Hvis det er kom­for­ta­belt, bygg deg grad­vis opp til 30 se­kun­der, mens du job­ber med å føre knær­ne, føt­te­ne og ank­le­ne tet­te­re sam­men.

l For å kom­me ned: På en ut­pust, slipp for­sik­tig føt­te­ne, strekk bei­na og senk ar­me­ne og bei­na til gul­vet og hvil ho­det på den ene si­den.

l Hvis du bare holdt deg oppe i noen få se­kun­der, kan du gjenta stil­lin­gen noen få gan­ger, legg deg så på ma­gen og hvil ho­det på ar­me­ne.

Siva­nan­da-ge­vinst

Sti­mu­le­rer he­le ryg­gen sam­ti­dig.

For­de­ler: l Styr­ker ryg­gen og bei­nal Styr­ker mage­musk­le­ne l Øker mot­stands­kraf­tenl Er men­talt sti­mu­le­ren­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.