Sit­ten­de vri

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt med bei­na ut foran deg, med sam­le­de føt­ter, ank­le­ne flek­set og tær­ne pe­ken­de mot ta­ket. Hvil hen­de­ne el­ler fin­ger­tup­pe­ne på gul­vet ved si­den av hof­te­ne, med spred­te fing­re og fin­ger­tup­pe­ne fram­over. Lukk øyne­ne og sen­trer deg.

l Når du er klar, for­leng gjen­nom fot­bal­le­ne, spre tær­ne og strekk deg gjen­nom ro­ten av stor- og lille­tær­ne. Løft fot­bu­ene og trekk ut­si­den av føt­te­ne mot krop­pen. Pust.

l Bøy venst­re kne og plas­ser fo­ten i en hånd­bred­des av­stand fra venst­re lår, med kne­et rett over an­ke­len. Skyv ned gjen­nom stor- og lille­tær­ne og midt­en av hæ­len, og løft fot­buen.

l Løft høy­re arm over ho­det, og idet du pus­ter ut, senk ar­men og plas­ser

yt­ter­si­den av høy­re al­bue mot yt­ter­si­den av venst­re kne, med un­der­ar­men ver­ti­kal og fing­re­ne pe­ken­de mot ta­ket. Pust inn, og idet du pus­ter ut, vri krop­pen mot venst­re.

l Pust mykt og dypt, og fyll ma­gen og bryst­kas­sen i opp­til ett mi­nutt. Idet du pres­ser ned gjen­nom sitte­knu­te­ne, føl det til­sva­ren­de løf­tet gjen­nom over­krop­pen. For­leng rygg­ra­den på hver inn­pust, vri litt mer på hver ut­pust, bruk mot­stan­den i un­der­ar­men mot kne­et som hjelp.

l Hold kjerne­musk­le­ne ak­ti­ve, ved å trek­ke nav­len inn mot rygg­ra­den, åpne brys­tet og dra skuld­re­ne ned og til­ba­ke. Snu ho­det for å se over venst­re skul­der hvis det ikke er ube­ha­ge­lig. Pust, og legg mer­ke til for­nem­mel­se­ne du opp­le­ver.

l Når du er klar, pust inn, og pust ut for å ven­de til­ba­ke til sen­ter og hol­de før du vrir til høy­re som en kort mot­satt po­si­sjon, og gjenta på den and­re si­den.

Siva­nan­da- ge­vinst

Etter å ha bøyd for­over og bak­over bi­drar den­ne po­si­sjo­nen til å opp­rett­hol­de side­veis myk­het i rygg­ra­den.

For­de­ler: l For­len­ger rygg­ra­denl Løs­ner ryg­gen, skuld­re­ne og nak­kenl Un­der­støt­ter spi­nal­ner­ve­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.