Kran­sen

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sen­trer deg selv i Fjell­po­si­sjo­nen (s. 36). Når du fø­ler deg klar, sett føt­te­ne litt vi­de­re enn en hofte­bred­de fra hver­and­re. Pust inn, og på en ut­pust, huk deg for­sik­tig ned i en lav kne­bøy og sett hen­de­ne i gul­vet foran deg.

l Vend føt­te­ne ut­over, slik at knær­ne er over tær­ne. Senk hæ­le­ne og før føt­te­ne så langt fra hver­and­re som nød­ven­dig for at hæ­le­ne kan for­ank­re seg godt i un­der­la­get. Hvis hæ­le­ne ennå ikke be­rø­rer gul­vet, legg et sam­men­bret­tet tep­pe un­der dem for å støt­te deg.

l Løft hen­de­ne inn i bønne­stil­ling og la hale­bei­net slip­pe ned mot mat­ten.

l sky­ver Press ned hånd­fla­te­ne gjen­nom føt­te­ne, sam­men og idet skyv du un­der­ar­me­ne inn mot inn­si­den av lå­re­ne og lå­re­ne inn mot ar­me­ne. Det­te vil hjel­pe deg til å løf­te deg ut av bek­ke­net for å for­len­ge gjen­nom rygg­ra­den.

l Trekk skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke og la brys­tet ut­vi­des. Ta fem til ti dype ånde­drag ned i ma­gen.

l Når du er klar til å kom­me ut, slipp hen­de­ne og kom til en kom­for­ta­bel sittestilling i noen få ånde­drag mens du re­gist­re­rer ef­fek­te­ne av po­si­sjo­nen.

Siva­nan­da- ge­vinst

Bi­drar til men­tal ba­lan­se og ro som en for­be­re­del­se for Krå­ke­stil­lin­gen.

For­de­ler:l Let­ter spen­nin­ger i ryg­genl Lø­ser opp hof­te­ne l Roer deg ned l Hjel­per på kon­sen­tra­sjo­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.