Stå­en­de for­over­bøy

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Fra Fjell­po­si­sjo­nen (s. 36), med føt­te­ne i hofte­bred­des av­stand, legg hen­de­ne på hof­te­ne og, på en inn­pust, skyv ned gjen­nom føt­te­ne for å for­len­ge over­krop­pen bort fra bek­ke­net.

l Pust ut, bøy svakt i knær­ne og bøy deg for­over fra hof­te­ne med flat rygg. Når rygg­ra­den er pa­ral­lell med gul­vet, la bek­ke­net kom­me inn i nøy­tral po­si­sjon.

l Hold knær­ne bøyd, pust inn for å for­len­ge rygg­ra­den igjen, og så, idet du pus­ter ut, fort­sett å bøye deg og la brys­tet hvi­le på lå­re­ne. Slipp ar­me­ne og hvil hen­de­ne på leg­ge­ne, ank­le­ne el­ler gul­vet.

l Hvis det fø­les kom­for­ta­belt, strekk ut bei­na, be­hold en mikro­bøy i knær­ne, og la så over­krop­pen slap­pe helt av. Før hale­bei­net mot ta­ket og ho­det nær­me­re gul­vet.

l På hver inn­pust skal du føle at rygg­ra­den for­len­ges; og på hver ut­pust, bøy deg litt dy­pe­re. Hvis du vil gjø­re strek­ken dy­pe­re, hvil bak­si­den av hen­de­ne på gul­vet og før dem un­der føt­te­ne med fin­ger­tup­pe­ne først. Press fot­så­le­ne ned på hånd­fla­te­ne.

l Gi deg be­visst over, pust mykt og jevnt i fle­re ånde­drag, pust så inn for å ret­te ut rygg­ra­den og ven­de til­ba­ke til stå­en­de.

ALTERNATIV Halv­stå­en­de for­over­bøy

Fra Stå­en­de for­over­bøy, med knær­ne bøyd el­ler stra­ke, plas­ser hen­de­ne noen centi­me­ter foran føt­te­ne. Pust inn idet du for­len­ger top­pen av ho­det bort fra hale­bei­net for å kom­me opp til en flat rygg. Skyv ned gjen­nom hen­de­ne og føt­te­ne og trekk skul­der­bla­de­ne ned og bak­over. Ta fem dype ånde­drag og slipp deg til­ba­ke inn i Stå­en­de for­over­bøy.

Siva­nan­da- ge­vinst

Styr­ker rygg­ra­den og bei­na og gjør begge my­ke­re.

For­de­ler: l Roer ned nerve­sys­te­metl Re­du­se­rer ut­mat­tet­hetl Strek­ker he­le bak­si­den av krop­penl Re­gu­le­rer blod­tryk­ket

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.