Sko­lis­se

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Fra alle fi­re, løft høy­re kne, før det litt til­ba­ke og kryss det over venst­re legg for å plas­se­re det uten­for venst­re legg. Spre føt­te­ne bort fra hver­and­re, og pust ut idet du for­sik­tig sen­ker ba­ken mel­lom føt­te­ne.

l sitte­knu­te­ne. Press jevnt Hvis ned gjen­nom den ene si­den begge ikke be­rø­rer gul­vet, legg et sam­men­bret­tet tep­pe el­ler en tynn blokk un­der den. Hold en fot i hver hånd og led føt­te­ne så langt for­over som det er kom­for­ta­belt,

hold et kne over det and­re. Hvis det er ube­ha­ge­lig for det un­ders­te bei­net, hold det ut­strakt foran deg.

l Ta et par ånde­drag for å ven­ne deg til strek­ken. Skyv så ned gjen­nom sitte­knu­te­ne idet du åp­ner brys­tet, for­len­ger nak­ken og løf­ter gjen­nom top­pen av ho­det på inn­pus­ten, og lar vek­ten syn­ke ned på ut­pus­ten.

l Pust sak­te inn idet du løf­ter ar­me­ne ut til si­de­ne, til skul­der­høy­de. Pust ut og legg ar­me­ne i kors foran deg med venst­re

al­bue over høy­re. Så flet­ter du ar­me­ne sam­men for å føre hånd­fla­te­ne sam­men, med fin­ger­tup­pe­ne vendt opp­over og tom­le­ne mot deg. Lukk sak­te øyne­ne.

l Ta et par dype ånde­drag ned i ma­gen, ut­vid inn i ryg­gen og si­den av krop­pen, og la så pus­ten fin­ne sin na­tur­li­ge ryt­me. Sett deg til ret­te i en fø­lel­se av ro, og hvil i stil­lin­gen i tre til fem mi­nut­ter.

l Slipp ar­me­ne og bei­na sak­te og for­sik­tig, og hold et øye­blikk i en kom­for­ta­bel sittestilling før du gjen­tar på den and­re si­den.

Tips

For å løse opp rygg­musk­le­ne, bøy deg for­over, strekk ut ar­me­ne rett foran deg og hvil hånd­fla­te­ne på gul­vet.

For­de­ler:l Fjer­ner spen­nin­ger fra skuld­re­nel Åp­ner hof­te­ne l Dem­per engstel­sel Åp­ner kors­ryg­gen (se tips) Meri­dia­ner Le­ver og galle­blæ­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.