Sadel

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Knel på mat­ten med knær­ne litt fra hver­and­re, over­si­den av føt­te­ne flatt på gul­vet, og senk for­sik­tig ba­ken ned mel­lom føt­te­ne. Hvis du har stram­me ank­ler, legg en pute un­der dem, og hvis det er ube­ha­ge­lig for knær­ne, legg et sam­men­rul­let tep­pe bak dem.

l Legg hen­de­ne bak deg, hvil fin­ger­tup­pe­ne på gul­vet og len deg bak­over idet du gjør det. Svai øv­re del av ryg­gen, og vipp hale­bei­net bak­over mot kors­ryg­gen, for å gjø­re svai­en i ryg­gen dy­pe­re.

l på Hvis musk­le­ne det ikke på for­si­den blir for mye av lå­re­ne, be­last­ning senk deg for­sik­tig ned på un­der­ar­me­ne. La knær­ne være fra hver­and­re, for å unn­gå å be­las­te led­de­ne, og hvil i po­si­sjo­nen i ett til fem mi­nut­ter. Hvis det ikke er ube­ha­ge­lig, kan du leg­ge deg til­ba­ke på mat­ten el­ler på en pute og føre ar­me­ne over ho­det for å strek­ke ut skuld­re­ne.

l ma­gen For å og kom­me kom opp ut av igjen stil­lin­gen, til kne­len­de. stram Hvil et øye­blikk el­ler to lig­gen­de i Av­slap­nings­stil­ling (s. 47), og be­veg kne­skå­le­ne for å let­te even­tu­ell spen­ning. Dra knær­ne inn til brys­tet, og rull så over på si­den for å kom­me opp til sit­ten­de stil­ling. For øm­fint­li­ge knær, la det ene bei­net være strakt og det and­re bøyd, og bytt side etter noen få mi­nut­ter. Med ti­den vil du kun­ne gjø­re øvel­sen med begge knær­ne bøyd.

Meri­dia­ner Mage, milt, blæ­re og ny­rer Tips

For­de­ler: l Åp­ner hofte­ledds­bøy­e­r­ne l Strek­ker ut lår­musk­le­nel Ro­te­rer hof­te­ne inn­ven­dig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.