Bei­na opp mot veg­gen

DET­TE TREN­GER DU: YO­GAP­UTE, TEP­PE, ØYEPUTE

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Plas­ser lang­si­den av en yo­gap­ute om­trent 15 cm fra en vegg og et sam­men­rul­let tep­pe om­trent 30 cm borten­for den. Sett deg side­veis midt på yo­gap­u­ten og legg hen­de­ne på gul­vet bak yo­gap­u­ten, i litt vi­de­re enn hofte­bred­des av­stand med fin­ger­tup­pe­ne mot pu­ten.

l Bruk støt­ten fra hen­de­ne og vend krop­pen slik at den er i rett vin­kel mot veg­gen. Løft bei­na, ett om gan­gen, og hvil hæ­le­ne mot veg­gen. Press ned i gul­vet med hen­de­ne og før ba­ken nær­me­re veg­gen, slik at øv­re del av lå­re­ne be­rø­rer den, og bak­si­den av mid­jen dan­ner en bue over pu­ten.

l Senk for­sik­tig skuld­re­ne og ho­det ned på gul­vet, rett ut bei­na og strekk ank­le­ne. Spre tær­ne og strekk gjen­nom fot­bal­le­ne.

l Dekk øyne­ne med en øye­pose, og før ar­me­ne ut til si­de­ne med hånd­fla­te­ne vendt opp­over. Pust jevnt i opp­til ti mi­nut­ter, og kjenn hvor­dan brys­tet og ma­gen ut­vi­der seg på hver inn­pust. l For å kom­me ut, bøy knær­ne og sett fot­så­le­ne mot veg­gen. Løft hof­te­ne og skyv pu­ten nær­me­re veg­gen. Skyv deg de­ret­ter vekk fra veg­gen med føt­te­ne. Senk hof­te­ne mot gul­vet og hvil bei­na på yo­gap­u­ten, rull så over mot høy­re og kom for­sik­tig opp i sit­ten­de stil­ling.

Tips

Etter at du har kom­met ut av po­si­sjo­nen, bruk en li­ten stund i en kom­for­ta­bel sittestilling for å la blod­sir­ku­la­sjo­nen ven­de til­ba­ke til det nor­ma­le.

For­de­ler: l Lind­rer tret­te bein l Roer ned engstel­se l Re­gu­le­rer blod­tryk­ket l Un­der­støt­ter sak­te­re pust

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.